Praktik Velim s.r.o., se sídlem Václavská 207, 281 01 Velim vyhlašuje výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa v oboru všeobecné praktické lékařství.

Lhůta pro podání přihlášek: 4.7. – 26.7.2024.

Přihlášky, prosím, zasílejte písemně na adresu: Václavská 207, 281 01 či elektronicky na e-mail: praktik.velim@seznam.cz, resp. datovou schránkou – příjemce: ID schránky: c6uhhs7.

K podání přihlášky, prosíme, použijte přiložený formulář – „Přihláška do VŘ na místo rezidenta“.

K přihlášce uchazeč doloží:

  • vyplněný osobní dotazník rezidenta (formulář přiložen),
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců), nepředkládá-li uchazeč, který je již zaměstnancem vyhlašovatele,
  • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), nepředkládá-li uchazeč, který je již zaměstnancem vyhlašovatele,
  • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
  • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
  • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (všeobecné praktické lékařství),
  • přehled odborné praxe.
Kritéria pro hodnocení uchazeče:
a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem 4-40 bodů
Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body – PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů – NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů)

Priloha 3 Prihlaska

Priloha 4 Osobni dotaznik_formulář